Aichi M6A1 Seiran, 631 Kaigun Kokutai

1:72, Tamiya