LFG Roland D.IIa Haifisch

1:72, Kovozavody Prostejov