Challenger I

1:35, Lee

Евгений Нешер (Evgeny Nesher) aka E.Nesher